Kehmetistä Evolutive Portfolio©

Alkuperäinen konsepti palkittiin kahdesti nimellä Kehmet

Palkinnot

Ensin valtiovarainministeriön SuomiDigi-kilpailussa ja myöhemmin itSMF Finlandin henkilökohtaisella palveluteko-palkinnolla

Evolutive Portfolio© konsepti on alkuperäisestä parannettu evoluutio

Total Portfolio

Nopea ja mukautuva

Asiakas saa tarvitsemansa ensimmäisestä päivästä lähtien

Evolutive Portfolio© perustuu yli 50 kehykseen ja lähteeseen, mikä tekee siitä erittäin sopeutuvaisen mihin tahansa liiketoimintaan. Kattavan lähestymistapansa ansiosta se mahdollistaa nopean omaksumisen yrityksen toiminnasta ja helpottaa ratkaistavan ongelman käsittelyä.

Kaikki toteutustavat helppoon valintaan

Energiatehokas toteutus – Nopeammat ja paremmat tulokset asiakkaalle

Evolutive Portfolio© -konsepti kattaa kaikki asiaankuuluvat projektin, ohjelman ja portfolionhallinnan käytännöt sekä ketterät ja lean-jatkuvan kehityksen menetelmät. Tavoitteena on tarjota kattava kokoelma toteutuslähestymistapoja yhdessä paikassa, jotta sopivimman menetelmän valitseminen tehtävään olisi helppoa.

Suora yhteys strategian ja käytännön välille

Välitön fokus siihen, mikä on kaikkein tärkeintä

Evolutive Portfolio© -kehys käsittää laajalti tunnustettuja strategisen johtamisen käytäntöjä ja sisältää asiakastiedon ja tuotevalikoiman hallinnan. Tämä mahdollistaa suoran yhteensovituksen asiakkaan strategisten tavoitteiden ja ydinliiketoiminnan kanssa, varmistaen nopean keskittymisen asiakkaan hyödyn maksimointiin.

Tuloksena on helpompaa tunnistaa lyhyen ja pitkän aikavälin parannusmahdollisuuksia.

Keskeiset teknologiat ja sääntely

Regulaatio ja teknologiamahdollisuudet huomioiden

Kattavien strategisen johtamisen käytäntöjen ja asiakaslähtöisen lähestymistavan lisäksi Evolutive Portfolio© -menetelmäkokoelma käsittää keskeiset liiketoiminta- ja teknologia-arkkitehtuurisuunnittelun elementit sekä tärkeät sääntelyalueet, kuten hankinta, tietosuoja, yksityisyys ja saavutettavuus.

Business Wheel©

Konsepti on liiketoimintainformatiikan MBA-gradun tulos

Keskeisten johtamisprosessien yksinkertaistus

Liiketoiminta tarvitsee jatkuvaa hoitoa – kuten pyörivä pyörä tarvitsee jatkuvaa energiaa

Pyörä jatkaa pyörimistään niin kauan kuin siihen syötetään energiaa. Kuitenkin, jos energiansyöttö katkaistaan, pyörä hidastuu vähitellen, kunnes pysähtyy kokonaan. Pyörän liikkeen tehokkuus riippuu myös siitä, kuinka tehokkaasti energia välittyy maahan. Ohjauksen, voiman ja maakontaktin välillä tapahtuva vuorovaikutus luo kitkaa, joka voi johtaa energian ylikulutukseen ja suorituskyvyn heikkenemiseen. Siksi on tärkeää varmistaa, että energia välittyy pyörälle ja maahan siten, että kitka minimoidaan ja tehokkuus maksimoidaan.

Strateginen suunta ovat tärkeää – aivan kuten pyörän liikkeen suunta on tärkeä

Taloudellinen ja aikaansaava liike edellyttää, että energiaa liikkeeseen ohjataan määrittäen selkeä suunta. Tarkka ohjaaminen on olennaista pyörän pysymiseksi tiellä, kun taas hyvä näkyvyys ympäristöön on ratkaisevaa seuraavan mutkan ennakoimiseksi. Ilman näitä elementtejä on helppo menettää suunta ja ajautua harhaan.

Kuinka pyörämetafora soveltuu liiketoimintaan

Liiketoiminnan kontekstissa pyörällä tarkoitetaan kykyä pyörittää yrityksen toimintoja tehokkaasti ja reagoida nopeasti ympäristön muutoksiin. Se tarkoittaa kykyä toimittaa laadukkaita tuotteita parhaalla kannattavuudella ja se tarkoittaa kykyä ennakoida tulevia haasteita. Hyvällä suuntatietoisuudella ja rasvatuin prosessein yritykset voivat optimoida resurssejaan, vähentää hukkaa ja parantaa tulostaan. Se mahdollistaa myös vaivattoman strategisen suunnan muuttamisen tarvittaessa, auttaen pysymään kilpailun edellä ja sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Business Wheel© on yksinkertainen muistisääntö keskeisille tulokulmille

Nopea ote keskeisistä toimintasykleistä

Strateginen näkemys ja liiketoimintaympäristön havainnointi:

Business Wheel© -konsepti tarjoaa johdonmukaisen kehyksen jatkuvaa strategista johtamissykliä varten. Syklin tehtävänä on jatkuvasti tarkkailla liiketoimintaa vaikuttavia ilmiöitä ja tunnistaa, mitä tarvitsee päivittää liiketoiminnan kyvykkyyksissä sekä liiketoiminnan tavoitteissa ja päämäärissä.

Tarjoaa keinot aitoon tiedolla johtamiseen

Jatkuva liiketoimintaorientaatio kaikkien organisaatiotasojen läpi:

Business Wheel© opastaa, miten luoda sujuvaa ja nopeaa yhteistyötä eri yksiköiden, osastojen ja tiimien välille, jotta koko organisaatio tukee strategisia tavoitteita saumattomasti. Jatkuvan orientaatiosyklin tehtävänä on mahdollistaa nopeat ja kitkattomat suuntaliikkeet yhteisymmärryksessä ja kaikissa organisaation osissa. Sykli perustuu ’catchball’-käytäntöön, mikä tarkoittaa sitä, että uudelleenkohdistaminen perustuu nopeaan osallistamiseen ja hyödyntää tietoa kaikista organisaation tasoista.

Saumattoman yhteistyön mahdollistaja

Saumaton vyörytys toimeenpanoon ja notkea operatiivinen ohjaus:

Business Wheel© tarjoaa välineet jatkuvan ohjauksen käyttöönottoon ketterissä ja hyvin organisoiduissa päätöksentekoelimissä. Kyse voi olla esimerkiksi neljännesvuosittaisesta, kuukausittaisesta ja viikoittaisesta raportoinnista asetettuja tavoitteita vastaan sekä korjaavien toimenpiteiden laukaisemisesta tarvittaessa. Sykli perustaa ohjaamisen palvelu- ja tarjoamarakenteisiin, ei ainoastaan organisaatiorakenteisiin ja toisistaan irrallisiin projekteihin.

Ohjausta palvelutarjonnan ja asiakastiedon perusteella kokonaiskannattavasti

Toimeenpano ja osallistaminen:

Business Wheel© ehdottaa rakennetta jatkuvasti päivittyville tuoteportfoliolle, asiakassegmenteille ja arvovirroille. Ne muodostavat keskeisen perustan kaikelle jatkuvien muutosten ja muutosprojektien toteuttamiselle.

Toimeenpanosykli kattaa asiakkaille tyypillisen päätöksenteon huomioinnin harkitessa tuotetta tai palvelua. Se yhdistää asiakkaan saumattomasti relevanttiin tuotetarjontaan. Sykli varmistaa, että sisäiset prosessit ovat tehokkaita sekä tekee asiakaspalvelun ja -tuen toimivuuden näkyväksi.

Lopulta sykli yhdistää asiakkaat ja tuotteet projekteihin ja muuhun toteutukseen. Se huolehtii tuotteen elinkaaren hallinnasta, jotta tuotteet ja prosessit pysyvät ajan tasalla. Kehitystoimet resursoidaan suuntaviivoilla (guardrails) yksittäisten investointipäätösten sijaan, mikä myös osaltaan parantaa nopeutta ja suorituskykyä sekä huolehtii kokonaistuottavuudesta.

Kokonaisarvo:

Irralliset korjaavat toimenpiteet ja projektit mahdollistavat yksittäisiä nykäisyjä, mutta eivät lopulta varmista jatkuvasti parantuvaa ja jatkuvasti kilpailukykyistä toimintaa. Suuria korjausliikkeitä ja muutoksia toki tarvitaan, mutta yhtä tärkeää on energian kohdentaminen jatkuvasyklisesti muutokseen. Hajanaiset projektit, eivät rakenna pitkän aikavälin tiekarttoja, eivät saavuta kovin hyvin tarvittavaa massaa läpäistäkseen suurten organisaatioiden toimintatapoja. Tämä on erityisen ongelmallista paradigmaattisten muutosten kanssa, jotka voivat kestää vuosikymmenen ennen kuin ne vaikuttavat yrityskulttuuriin. Yllä mainituilla keinoilla mahdollistetaan asioiden jatkuva kehittyminen ja se moninkertaistaa arvonousupotentiaalin.